DVN , 16. mája 2012

Devínsky strapec 2012

9. ročník súťažnej degustácie a výstavy vín. Špecializovaná súťaž ríbezľových, ovocných, fortifikovaných vín a medoviny

Štatút súťaže
Predseda organizačného výboru :Ing. Peter Distler
Termín odovzdania vzoriek vína: do 29. mája 2012 (utorok)
Hodnotenie vzoriek odbornými komisiami: 31. mája 2012
Verejné degustácia vzoriek: 10. júna 2012

Výstava vín – verejná ochutnávka súťažných vín sa bude konať v rámci osláv Devínskych hodov v nedeľu 10. júna 2012 po vyhodnotení súťaže v Dome kultúry Devín. Devín je stare vinárske mestečko s tradíciou vinohradníctva od 2. st. pred Kristom, ale známy je najmä svojim tradičným “devínskym ríbezlákom” – miestnym ríbezľovým vínom z ríbezlí z Devínskej Kobyly. V snahe zachovať tieto tradície pre ďalšie generácie sa snažíme v rámci vinárskej súťaže Devínsky strapec vytvárať priestor najmä pre výrobcov ríbezľového vína, ako aj iných špeciálnych vín. Začiatkom tohto roku verejnosťou rezonovala kauza zavedenia spotrebnej dane na ovocné vína a medovinu, ich výroba na Slovensku bola takmer zničená. Preto sme sa rozhodli rozšíriť kategórie súťaže aj na ovocné vína a medovinu, pričom ríbezľové a fortifikované vína ostávajú ako v minulých ročníkoch. Z týchto dôvodov boli zo súťažných kategórií vypustené hroznové vína, ktoré majú dostatočný priestor v iných súťažiach.

Zber resp. doručenie vzoriek vína
Súťažné vzorky vína a medoviny spolu s prihláškou a poplatkom je potrebné doručiť do utorka 29. mája 2012 18:00 na adresu Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov, Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava-Devín. Osobné doručenie je možné denne v čase 9:00 –18:00 alebo v inom čase po telefonickej dohode na tel. č. 0905 672 945 (p. Sali). Vzorky je taktiež možné priniesť počas otváracích hodín do Devínskej viechy sv. Urbana (pivnica č. 1 MVC), Muránska ul., Bratislava-Devín (piatok – sobota – nedeľa, 14:00 – 20:00). Organizátor zabezpečí aj prevzatie vzoriek priamo u výrobcov v Malokarpatskej oblasti v pondelok 28. mája 2012 v čase 13:00 – 17:00. V prípade záujmu oznámte meno a adresu výrobcu (podľa možnosti aj s orientačnou mapkou) e-mailom na adresu vinarsky-spolok@devin.sk, faxom (02) 60 300 212 alebo dohodnite telefonicky na čísle 0911 701 416 (p. Žilinec).

Vzorky vína a medovinu dodá súťažiaci v 3 ks fľaši objemu min. 0,75 l, fortifikované vína v 3 ks fliaš objemu min. 0,5 l alebo 2 ks fliaš objemu min. 0,75 l. Každá fľaša musí byť označená údajmi:

názov vína

ročník

meno a adresa výrobcu

Pre každú vzorku je potrebné počítačom, prípadne písomne čitateľne vyplniť prihlášku do súťaže. Prihlášku zašlite e-mailom na adresu vinarsky-spolok@devin.sk alebo doručte spolu so vzorkami. Súťažný poplatok za každú dodanú vzorku je 3 EUR, úhrada v hotovosti pre odovzdávaní vzorky alebo zaslať poštovou poukážkou na horeuvedenú adresu spolku (v prípade zaslania vzoriek poštou peniaze nevkladajte do zásielky peniaze v hotovosti, ale pošlite ich poštovou poukážkou). Vzorky, ktoré nebudú mať správne alebo úplne vyplnenú prihlášku, môžu byť organizátorom zo súťaže vyradené, vzorky nebudú vrátené súťažiacemu.

Kategórie
Súťaž prijíma vzorky vín a medoviny v nasledujúcich kategóriách:
1. ríbezľové víno (bez iných prímesí)
2. ovocné víno (všetky ovocné vína okrem ríbezľového)
3. fortifikované víno (likérové)
4. medovina

V kategórii „ríbezľové víno“ môžu súťažiť vína vyrobené výlučne z ríbezlí (čiernych, červených, bielych), bez akýchkoľvek prímesí (hroznových, ovocných alebo iných vín alebo iných substancií). V kategórii „ovocné víno“ môžu súťažiť všetky druhy ovocných vín a zmesových vín (zmesí ovocných a/alebo hroznových vín),
v ktorých alkohol vznikol prirodzeným fermentačným procesom, bez pridania destilátu alebo iných prídavkov. V kategórii „fortifikované víno“ môžu súťažiť špeciálne vína s vyšším stupňom alkoholu, vyrobené z hrozna alebo ovocia najmä
fortifikáciou (pridaním destilátu), s prípadným pridaním iných prímesí (napr. byliniek – vermouth a pod.). V kategórii „medovina“ môže súťažit medovina vyrobená z medu klasickým spôsobom prirodzenej fermentácie.

Organizátor si vyhradzuje právo podľa počtu a druhu dodaných súťažných vzoriek súťažné kategórie zlúčiť, rozdeliť na viac kategórii, ako aj zaradiť konkrétne vzorky do inej kategórie než je v konkrétnom prípade navrhované výrobcom.

Hodnotenie a ocenenia

Hodnotenie vín bude realizované zaužívaným 100-bodovým systémom O.I.V. a Medzinárodnej únie enológov. V rámci súťaže budú vínam podľa získaných bodov udelené ocenenia

Zlatá medaila – diplom (88 – 100 bodov),

Strieborná medaila – diplom (84 – 87,99 bodov),

Bronzová medaila – diplom (75 – 83,99 bodov).

Ocenenia Zlatá medaila a Strieborná medaila budú odmenené diplomom. Na návrh hodnotiacich komisií môže byť v každej kategórii udelené mimoriadne ocenenie Šampión – Devínsky strapec, ktoré bude odmenené vecnou cenou a diplomom. Organizátor môže podľa celkových výsledkov vyhodnotenia súťaže udeliť aj ďalšie mimoriadne ocenenia, napr. Najkrajšia kolekcia vín.

Hodnotiace komisie a odborná degustácia

Hodnotiace komisie budú zložené z popredných profesionálnych enológov, výrobcov a znalcov vína. Každý člen komisie bude vzorky vín hodnotiť anonymne a samostatne. Účasť členov v komisii je čestná. Odborná degustácia sa uskutoční vo štvrtok 31. mája 2012 od 16:00 hod. v Devíne. Účasť v súťaži a benefity pre súťažiacich a členov degustačných komisií. Súťaže sa môže zúčastniť každý výrobca vína a medoviny. Do súťaže sa prihlasuje účastník doručením vzorky jedného alebo
viacerých vlastných vzoriek v súlade s týmto štatútom. Účasť výrobcov v súťaži je spoplatnená príspevkom 3 EUR za každú dodanú vzorku ako príspevok na náklady spojené s organizáciou súťaže. Vzorky prihlásené do súťaže sa stávajú majetkom organizátorov súťaže bez nároku na refundáciu akýchkoľvek nákladov. Vzorky budú hodnotené anonymne. Za organizáciu súťaže a anonymitu zodpovedá odborný garant degustácie a organizačný výbor súťaže.

Každý súťažiaci a každý člen degustačnej komisie dostane bezplatne jednu vstupenku na verejnú ochutnávku.

Katalóg súťaže, zverejnenie výsledkov a medailové nálepky
Katalóg súťaže bude obsahovať informácie o štatúte súťaže, súťažných vzorkách vín, ich umiestnení v súťaži, o vystavovateľoch a členoch hodnotiacich komisií. Katalóg môže obsahovať aj ďalšie informácie o súťaži, najmä o histórii vinohradníctva v Devíne, organizátorovi a podporovateľoch súťaže a pod.

Výsledky súťaže budú zverejnené na www.devin.sk a www.mvc.sk.
Výrobcovia ocenených vzoriek si budú môcť u organizátora objednať medailové nálepky na fľaše. Svojvoľné označovanie vín je považované za porušenie pravidiel súťaže a vystavovateľ stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku súťaže.

Verejná ochutnávka a výstava vín
Verejná ochutnávka súťažných vín sa uskutoční dňa 10. júna 2012 v rámci osláv Devínskych hodov v Dome kultúry Devín. Vstupné na verejnú degustáciu je 5 EUR, vo vstupnom je započítaný katalóg súťaže, degustačný pohár s emblémom súťaže a 20 ks poukážiek na degustačné vzorky. Ďalšie poukážky na degustačné vzorky bude možné zakúpiť samostatne 5 ks za 1 EUR. Degustačná vzorka víťazných vín s ocenením Šampión stojí 4 poukážky, Zlatá medaila 3 poukážky, Strieborná medaila 2 poukážky, všetky ostatné vzorky 1 poukážku

Viac info a prihlášky na vinarsky-spolok@devin.sk

Najčítanejšie články »