Martin Motáček , 27. júla 2020

Inšpektori v máji a júni 2020 vykonali 140 kontrol vína

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vykonala v máji a júni 140 kontrol v zmysle zákona o vinohradníctve a vinárstve.

Z toho 38 kontrol vo výrobe, 41 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 32 kontrol v maloobchodných predajniach, vo veľkoobchodných skladoch dve kontroly a päť kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. Zároveň vykonali inšpektori 22 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín. Ako ďalej informovala ŠVPS, vo vínach hodnotených na mieste sa počas kontrol nezistili nedostatky. V sledovanom období sa pri kontrole v obchodnej sieti podľa veterinárov zistili nedostatky u zahraničných vín v označovaní a kvalite v senzorických znakoch.

V kvalite v senzorických znakoch (vôňa a chuť) sa zistila porušenosť hlavne po nežiaducom mikrobiálnom rozklade. „V mesiacoch máj a jún bola vykonaná cielená kontrola u slovenských výrobcov vín zameraná na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť. Počas cielenej kontroly bolo vykonaných 32 kontrol u slovenských výrobcov. Počas kontrol bolo odobratých do akreditovaných laboratórií štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (Bratislava, Dolný Kubín a Košice) 65 vzoriek vín určených do predaja v sudovej a fľašovej forme. Kvalita vín bola posudzovaná komisionálne v senzorických znakoch a analytických znakoch,“ spresnili veterinári.

V kvalitatívnych parametroch podľa ŠVPS nevyhovovali tri vzorky vín, hlavným nedostatkom bola oxidácia a pach po korku. Dve vzorky boli nevyhovujúce v nepresnom údaji označenia obsahu alkoholu na spotrebiteľskom balení. Pri kontrole dokladovej dokumentácie pri výrobe vína sa v troch prípadoch zistili nedostatky. Porušenie zdravotnej bezpečnosti sa nezistilo. „Inšpektori počas výkonu kontrol posudzovali správnosť označovania na mieste bez zistených nedostatkov. Počas cielenej kontroly sa nezistili závažné nedostatky v kvalite slovenských vín, porušenosť 7,6 % bola nízka v porovnaní s cielenými kontrolami zahraničných vín s porušenosťou až 43,4 %,“ uviedli veterinári. Vína so zistenými nedostatkami sa podľa ŠVPS riešia v rámci tzv. správneho konania. „Za uvedené nedostatky sú začaté správne konania, vína sú stiahnuté z predaja a bude uložený sankčný postih,“ dodala ŠVPS.

Najčítanejšie články »