bb , 22. feb 2011

Štatút súťaže Víno Bojnice 2011

VÍNO – BOJNICE 2011 je jedenásty ročník súťaže vín s medzinárodnou účasťou, zároveň je jednou z nominačných súťaží pre Národný salón vín Slovenskej republiky 2011.

Organizačný  výbor:

Prezident súťaže: Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.
Odborný  garant za usporiadateľa: Ing. Roman Janoušek
Odborný  garant za NSVSR: JUDr. Igor Mancel
Hlavný  organizátor: Ing. Ľuboš Babarík
Manažér súťaže: Kristína Bešinová

Súťažné  kategórie:

BS  –  biele suché vína
BO –   biele ostatné vína- polosuché
– polosladké
– sladké
– ľadové /slamové

R  –  ružové vína

ČS  –  červené suché vína
ČO  –  červené ostatné vína
Š  –  šumivé vína
T –   tokajské vína 

Termíny a miesto konania:

do 02. 03. do 18:00   – príjem vzoriek v zberných strediskách (zoznam zberných         miest je v prílohe)
do 09. 03. do 15:00    – príjem vzoriek Hurbanovo námestie 46, Bojnice (Galéria       Velvet)
12. 03. od 09:00 – 18:00  – hodnotiaca komisia, kongresová sála KC Bojnice
23. 04. od 15:00    – slávnostné vyhodnotenie, degustácia

Systém hodnotenia:

Systém hodnotenia je 100 bodový.

Na priebeh hodnotenia budú dohliadať:

– Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc., prezident súťaže,
– JUDr. Igor Mancel, odborný garant za NSV SR ,
– Ing. Roman Janoušek, odborný garant za usporiadateľa,
– Ing. Ľuboš Babarík, hlavný organizátor súťaže,

a predsedovia  porôt.

Vína budú predkladané anonymne zo zakrytej fľaše bez určenia odrody a prívlastku. Jednotliví  členovia komisie budú pracovať samostatne diskusným spôsobom. Výslednou známkou hodnoteného vína bude číselný údaj, ktorý  vyjde z vypočítaného priemeru troch vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej hodnoty. Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína.

Komisie budú  zložené z piatich porotcov vrátane predsedu, pričom predseda je tiež hodnotiacim členom. Všetci predsedovia komisií budú mať osvedčenie hodnotiteľa a viac ako 50 percent členov porôt bude certifikovaných osvedčením degustátora.  Poroty ustanovuje a menuje organizátor spoločne s prezidentom súťaže. Odborná degustácia sa bude konať jeden deň. Vína slovenských výrobcov budú hodnotené a oceňované s ohľadom na nomináciu do  Národného salóna vín Slovenskej republiky. Pre nomináciu musia vína v súťaži získať minimálne 84 bodov alebo sa stať víťazmi v niektorej kategórii v súťaži VÍNO – BOJNICE 2011 a spĺňať podmienky štatútu NSV SR. Zúčastnené  zahraničné vína budú ohodnotené zvláštnymi cenami.

Prihlasovací  poplatok :

Sumu 10,- € za každú  súťažnú vzorku hradí prihlasovateľ do súťaže na účet organizátora
č.ú.: 337 3611/5200 (ako variabilný symbol uvádzajte Vaše IČO),
prípadne v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek alebo doložením kópie dokladu o jeho úhrade.

Súťažná  vzorka:

Každá  vzorka obsahuje 6 kusov fliaš v objeme 0,5 až 0,7 litra. V prípade vín ľadových a slamových je prípustný aj menší objem fliaš iného balenia. Vzorky dodané do nominačnej súťaže sa stávajú majetkom usporiadateľa. Každá  vzorka musí byť v prihláške identifikovaná nasledovnými údajmi:

názov vína – odroda, kategória vrátane obsahu zvyškového cukru v g/l – BS (suché 0 – 4 g/l), BO (polosuché 4 – 12 g/l, polosladké 12 – 45 g/l, sladké nad 45 g/l, ľadové/slamové), prívlastok, ročník, meno a adresa vystavovateľa. Obsah zvyškového cukru súťažnej vzorky bude presne deklarovaný v prihláške. Odporúčame doložiť kópiu rozboru z akreditovaného laboratória. V prípade zistenia, že sa deklarovaný obsah zvyškového cukru nezhoduje so skutočnosťou, má usporiadateľ právo súťažnú vzorku preradiť do kategórie BO alebo vyradiť zo súťaže. Takto preradené víno sa nemôže stať šampiónom v kategórii suchých vín.

Prihlasovateľ  doručí vzorky na zberné miesta (viď prílohu) najneskôr do 02.03.2011 do 18.00 hod., prípadne priamo do Galérie Velvet, Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice, a to do 09.03.2011 do 15.00 hod.

Ceny:

šampión súťaže najvyššie bodovo ohodnotené víno súťaže
veľká  zlatá medaila 93,00 – 100,00 bodov
zlatá medaila  88,00 – 92,99 bodov
strieborná  medaila 83,00 – 87,99 bodov
bronzová  medaila 78,00 – 82,99 bodov

šampión kategórie V priebehu súťaže prezident a predsedovia porôt rozhodnú, či šampión kategórie bude najvyššie bodovo ohodnotené víno v danej kategórii alebo bude šampión kategórie určený anonymným rozstrelom vybraných vín v danej kategórii. 

Súčasťou ceny je aj právo aplikovať nálepku medaily na fľaše v distribúcii.

Slovenské  vína, ktoré v súťaži získajú minimálne 84 bodov alebo sa stanú víťazmi v niektorej kategórii v súťaži VÍNO – BOJNICE 2011 a budú spĺňať podmienky štatútu NSV SR, automaticky postupujú do súťaže o zaradenie do Národného salónu vín SR 2011.

Zvláštne ceny:

Po ukončení  súťaže budú udeľované nasledovné ocenenia:

– cena EVIRS – udeľuje Európsky vinársky rytiersky stav
– PRIX Laugaricio – udeľuje predseda TSK
– PRIX Bojnice – udeľuje primátor Bojníc
– cena NKVC   – udeľuje Nitrianska kráľovská vínna cesta 

Vážení  výrobcovia a milovníci dobrého, kvalitného vína, zúčastnite sa jedenásteho ročníka nominačnej súťaže VÍNO – BOJNICE 2011 a získajte tak pre svoje vína objektívne bodovanie, ocenenia, medaily a vinársku prestíž!

Najčítanejšie články »