TASR , 06. okt 2014

Vinári sa ešte môžu uchádzať o podporu na propagáciu svojich výrobkov

Slovenskí vinári môžu požiadať o podporu propagácie svojich výrobkov v tretích krajinách, mimo Európskej únie (EÚ).

Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa týka všetkých fyzických alebo právnických osôb, ktoré podnikajú na území SR v sektore vinárstva. Určená je tiež vinohradníckym združeniam. Podmienkou sú aspoň trojročné skúsenosti s výrobou vína a určená je len pre platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH). Všetky potrebné doklady treba doručiť PPA do polovice októbra (15. 10.)

Záujem o podporu majú zvyčajne len väčšie spoločnosti. Podľa schváleného Národného podporného programu sa na toto opatrenie vyčleňuje 40.000 eur ročne, zatiaľ nebol stanovený žiadny kľúč, keďže nebolo potrebné krátiť žiadateľom výšku podpory,“ informoval TASR riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít PPA Stanislav Hoťka. Pripomenul, že propagácia sa musí realizovať na trhoch tretích krajín. „Žiadateľ môže predložiť na všetky opatrenia maximálne jednu žiadosť o podporu na propagáciu pre vinársky rok 2014/2015. Podmienkou tiež je, že nečerpá podporu na iné opatrenia určené na propagáciu z fondov EÚ, ani z národných zdrojov,“ doplnil a upozornil, že podporu na propagáciu nemožno poskytnúť podnikom v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach.

Spolu so žiadosťou o podporu je potrebné predložiť do 15. októbra 2014 aj celý rad potvrdení a tiež hlásenie o výrobe a zásobách vína za predchádzajúce 3 vinárske roky – originál alebo osvedčenú kópiu potvrdenú Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP), aktuálne osvedčenie o registrácii vinohradníka alebo vinára – originál alebo osvedčenú kópiu. Predkladajú sa propagačné a reklamné materiály alebo ich návrhy, projekt so zadefinovanými cieľmi, vrátane popisu predpokladaného technického, environmentálneho, ekonomického a sociálneho dopadu. Podrobný zoznam dokladov uverejňuje PPA na svojej webovej stránke www.apa.sk.

Najčítanejšie články »