TASR , 30. júla 2014

Z eurofondov sa podporia domáci pestovatelia a nové technológie

Priamy predaj vlastnej produkcie, inovatívne technológie a produkty ekologického poľnohospodárstva, do týchto oblastí bude smerovať podpora z eurofondov a zo štátneho rozpočtu SR.

Výzvu uverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorej kompletné žiadosti s projektom a povinnými prílohami treba doručiť v termíne od 21. 7. do 28. 8. 2014. Spracovatelia na jeden projekt môžu dostať od 3000 do 1,5 milióna eur, pričom maximálna sadzba je určená len pre mikropodniky, malé a stredné podniky.

Pre podniky, ktoré nie sú zahrnuté do odporúčania a majú menej než 750 zamestnancov alebo nižší obrat než 200 miliónov eur, sa intenzita maximálnej pomoci Rozdeliť sa má spolu 8,5 milióna eur, z toho pre mimobratislavské kraje 8 miliónov eur a pre bratislavský kraj Aktuálna výzva sa vzťahuje na spracovateľov mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, hydiny a vajec okrem rybích produktov.

Podpora je určená aj spracovateľom prírodného medu, obilnín a produktov mlynského priemyslu, strukovín a olejnín, ovocia, zeleniny, zemiakov, sadív, osív, liečivých rastlín a korenín, ako aj hrozna a vína a Z celkových oprávnených výdavkov sa pre oblasti mimo bratislavského kraja hradí maximálne 50 % (37,5 % z fondov EÚ, 12,5 % z rozpočtu SR), pričom minimálne 50 % treba uhradiť z vlastných zdrojov, pre ostatné oblasti sa hradí 40 % (20 % EÚ, 20 % SR) a minimálne 60 % podnik musí preukázať vlastné zdroje.

Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje z Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 až 2013 pre opatrenie „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“, časť „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov“. Vzhľadom na to, že programové obdobie na tieto roky sa už končí, celková suma určená na výzvu môže byť so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR upravená v závislosti od čerpania a následného presunu finančných prostriedkov z iných opatrení.

Najčítanejšie články »