MM , 02. feb 2015

Vitis Aurea 2015 – štatút súťaže

Členovia vinohradníckeho a vinárskehospolku VINCÚR si Vás dovoľujú pozvať na XV. ročník medzinárodnej výstavy vín VITIS AUREA MODRA 2015.

Na stiahnutie: PRIHLÁŠKA VITIS AUREA 2015 strana 1  / PRIHLÁŠKAVITIS AUREA 2015 – strana 2

Členovia spolku sa uzniesli na tomto štatúte, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov súťaže.

 1. ORGANIZÁTOR

VINCÚR – Modranský spolok vinohradníkov a vinárov, so sídlom: Sládkovičova 44. 900 01 Modra, v zastúpení: Vincent Jakubec, predseda spolku. Mesto MODRA – v zastúpení: Mgr. Juraj Petrakovič, primátor mesta

 1. TERMÍN
 2. február 2015 – štvrtok- 8.30 hod.
  Odborná degustácia vín, XV. roč. VITIS AUREA MODRA 2015
  (Hotel SEBASTIAN,Dukelská 4, 900 01 Modra)
  pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc.

27.-28. marca 2015 – piatok 14.00 – 21.00 h
– sobota 14.00 – 21.00 h
Medzinárodná výstava vín, XV.roč. VITIS AUREA MODRA 2015
verejná degustácia
(Hotel SEBASTIAN, Dukelská 4, 900 01 Modra).

 1. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
 2. Vína biele tiché suché (zvyškový cukor do 4 g/l)
 3. Vína biele tiché polosuché a polosladké (zvyškový cukor od 4 – 45 g/l)

III. Vína ružové tiché suché, polosuché, polosladké

 1. Vína červené tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)
 2. Vína prírodne sladké bez rozdielu farebnosti (zvyškový cukor nad 45 g/l)
 1. DODANIE SÚŤAŽNÝCH VZORIEK

Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 6 ks fliaš (viď. prihláška). Prihlasovateľ na vlastné náklady zabezpečí dopravu súťažných vzoriek v termíne od 18. do 20. 2. 2015 na nasledovné adresy:

4.1 Stará radnica– Štúrova 54, 900 01 Modra
Kontaktné osoby:
Vincent JAKUBEC, tel.: +421 904 910 105
Ing. Vladimír SODOMA, tel.: +421 918 406 534
V pracovné dni streda až piatok: 10,00 – 17.00 h

4.2  Zberné miesto pre ČR – STÁLÁ VINAŘSKÁ EXPOZICE
Dukelské nám. 23, 693 01 Hustopeče, CZ
OTŘÍSALOVÁ Petra, tel.: 775 095 526,519 413 792
V pracovné dni 10.00 h až 16.00 h, e-mail: sve@hustopece-city.cz.

Upozorňujeme vystavovateľov, že po uvedenom termíne už nebude možné z technických príčin ďalšie vzorky zaradiť do súťaže. Dodané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa. Každá vzorka musí byť označená údajmi:

– odroda, názov vína (zloženie kupáže)
– ročník
– prívlastok
– meno a adresa vystavovateľa
– kategória (I. – V.)
– v sprievodnej prihláške musia byť vyplnené aj všetky uvedené položky

VINCÚR – Modranský spolok vinohradníkov a vinárov, so sídlom: Sládkovičova 44, 900 01 Modra si vyhradzuje právo zakúpiť z najvyššie ocenených vín do 12 fliaš a to v cene s DPH:

ŠAMPIÓN                             10,- €
VEĽKÁ ZLATÁ                     8,- €
ZLATÁ                                    7,- €
ĽADOVÉ, SLAMOVÉ        10,- €

 1. PRIHLASOVACÍ POPLATOK

Poplatok za 1 vzorku je 20,- €. Pri registrácii vzoriek je potrebné priniesť so sebou vyplnenú prihlášku VITIS AUREA MODRA 2O15, ak nebola poslaná elektronicky a doklad o zaplatení poplatku za vzorky vín na účet organizátora:

Tatra banka, a. s., č. ú.: 2621061286/1100,
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286,SWIFT: TATRSKBX

V prípade, neuhradenia poplatku nebude vzorka zaradená do súťaže.

 1. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE A ZÁSADY HODNOTENIA VÍNA

Vína budú hodnotené 100-bodovým systémom (UIE & OIV). Na priebeh hodnotenia bude dohliadať prezident súťaže: prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. Odborná degustácia sa bude konať jeden deň. Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína.

Vína budú nalievané členom degustačných komisíí anonymne do degustačného pohára, bez určenia odrody a prívlastku. Predsedov a členov päťčlenných hodno-tiacich komisií menuje predsedníctvo. Jednotliví členovia degustačných komisií bu-
dú pracovať samostatne diskusným spôsobom. Výslednou známkou hodnoteného vína bude číselný údaj, ktorý vzíde z vypočítaného priemeru troch vnútorných hodnôt po eliminácii hodnoty najvyššej a najnižšej.

Z každej hodnotiacej komisie postúpi najvyššie ocenené víno do finálového rozstrelu. Pri chybnom označení kategórie bude získanie medaily a ocenenia neuznané. Jedno víno môže dostať len jedno hlavné ocenenie. Hlavné ocenenie nemôže získať víno ocenené v minulých ročníkoch VA MODRA.

 1. BODOVANIE

veľká zlatá medaila                        nad 92,00 bodov
zlatá medaila                                    88,00            –            91,99 bodov
strieborná medaila                        84,00            –            87,99 bodov
bronzová medaila                          80,00            –            83,99 bodov

Podľa pravidiel súťaže bude udelených maximálne 30% medailí z celkového počtu súťažiacich vín.

VA MODRA 2015 je nominačnou výstavou pre NÁRODNÝ SALÓN VÍN SR 2015 (viď štatút menovanej súťaže).

 1. SAMOLEPKY VITIS AUREA MODRA 2015

Samolepky s označením šampión, Veľká zlatá, zlatá a strieborná medaila sú ochran-nou známkou súťaže VITIS AUREA MODRA. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom VITIS AUREA MODRA 2015 pre ocenené vína.Usporiadateľ na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky za vopred stanovenú cenu. Cenník bude uvedený v katalógu výstavy.

Objednávky: e-mail: info@vincur.sk.

Svojvoľné označovanie vín s logom VITIS AUREA MODRA je považované za porušenie štatútu a zasahovanie do práv usporiadateľa. Vystavovateľ, ktorý nedodrží štatút vý-stavy, stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku VITIS AUREA MODRA. (Upozor-nenie: Samolepky VITIS AUREA MODRA je možné použiť iba na ocenené vína, ktoré boli zatriedené v zmysle ust. § 26 zákona č. 313 /2009 Z. z. o vinohradníctve a vi-nárstve.)

 1. INZERCIA V KATALÓGU VA MODRA 2015

Katalóg – formát A5, tlač CMYK, rozmery inzercie: A5 (148 x 210 mm + 5 mm spadávka)
cenník inzercie:

1/4 strany               70,- €
1/2 strany             100,- €
1/1 strana             170,- €

 1. Výsledky VITIS AUREA MODRA 2015

Štatút a výsledky hodnotenia vín budú zverejnené na www.vincur.sk, www.vino.sk, www.mvc.sk, www.nsvsr.sk.

 1. CENY A DIPLOMY

Ceny a diplomy budú odovzdané 27. marca 2015 o 16.00 hod. v Hoteli SEBASTIAN, Dukelská 4, 900 01 Modra.

 1. Ocenenia VITIS AUREA MODRA 2015

12.1            ŠAMPIÓN

Najvyššie ohodnotené víno v každej kategórii. Podmienkou je 20 hodnotených vzoriek v kategórii.

12.2            CENA MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA a ROZVOJA VIDIEKA SR – Ľubomíra Jahnátka

Za najúspešnejšiu kolekciu vín modranského vystavovateľa.*1

12.3            CENA PREDSEDU BRATISLAVSKÉHOSAMOSPRÁVNEHO KRAJA – Pavla Freša

Za najlepšiu kolekciu červených vín.*4
12.4            CENA PRIMÁTORA MESTA MODRA–Juraja Petrakoviča

Za najvyššie ohodnotené víno typickej modranskej odrody Veltlínske zelené, vyrobené z hrozna modranského vinohradníckeho rajónu..*3

12.5            MODRANSKÝ ŠKRABÁK 2015 prof. Malíka

Za prínos k oživeniu Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.

12.6            CENA EVIRS

Za najvyššie ohodnotené biele víno súťaže ročníka 2014.*3

12.7            CENA firmy IDD Bratislava

Za najvyššie ohodnotené víno vyrobené zo slovenských novošľachtencov.*3
12.8            CENA riaditeľa SOŠVO Modra

Za najvyššie ohodnotené ružové víno modranského vystavovateľa, vyrobené z hrozna Modranského vinohradníckeho rajónu.*3
12.9            CENA Malokarpatskej vínnej cesty

Za najlepšiu kolekciu vín z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.*2
12.10          CENA Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárie

Pre najúspešnejšieho zahraničného vystavovateľa súťaže. Diplom obdrží šampión a všetky veľké zlaté, zlaté a strieborné medaily, ktoré nepresiahnu limit 30 % zo zúčastnených vzoriek.

 1. Predsedníctvo XV. ročníka VITIS AUREA MODRA 2O15

prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.
Ing. Vladimír Sodoma, Ing. Miroslav Dudo, JUDr. ArturSoldán, Vincent Jakubec, Juraj Štiglic

………………………………………………………………………………………………………………………………….
*1            Najúspešnejšia kolekcia vín modranského vystavovateľa, ktorá:
a)            musí dodať do súťaže minimálne 4 vzorky,
b)            v prípade rovnakého medailového ohodnotenia rozhoduje počet udelených bodov.
*2            Kolekcia vín – minimálne 5 vzoriek od jedného vystavovateľa. Víno musí byť vyrobené z hrozna MVO.
*3            Ocenené víno nesmie byť šampiónom VA MODRA.
*4            Minimálne 3 vzorky od jedného vystavovateľa

Najčítanejšie články »