KARBULA , 02. jan 2020

22. ročník VINUM JUVENALE

V roce 2020 se uskuteční již 22. ročník mezinárodní soutěže vín VINUM JUVENALE, která si vytyčuje cíl ohodnotit a ocenit nejlepší vína ze sklizně 2019.

1. Úvodní ustanovení

Jedná se o největší soutěž mladých vín, která splňuje a dodržuje Národní standardy certifikovaných soutěží vín v ČR pod společnou garancí Svazu vinařů ČR a Národního vinařského centra.  Hodnocení bude prováděno 100 bodovým systémem Mezinárodní unie enologů za použití elektronického systému ELWIS.

2. Záštita

Soutěžní přehlídka VINUM JUVENALE se koná pod záštitou Ministra zemědělství České republiky, Hejtmana Jihomoravského kraje a Primátorky Statutárního města Brna.

3. Termín konání

Slavnostní vyhlášení výsledků a degustace soutěžních vín se uskuteční 12. března 2020 na Společenském večeru vinařů České republiky v OREA HOTEL Voroněž Brno. Odborná degustace soutěžních vzorků proběhne dne 24. a 25. února 2020 v Hotelu Continental Brno, výběr nejlepších vín subkomisí dne 2. března 2020.

4. Doprovodné akce
KRÁLOVNA VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2019

Dne 12. března 2020 proběhne soutěž pro dívky ve věku od 17 do 25 let, které jsou svou prací spojené s pěstováním hroznů, výrobou a obchodem s vínem a dalšími produkty révy vinné. Vyhodnocení a předání cen proběhne v rámci Společenského večera vinařů České republiky.
Na soutěž se můžou dívky přihlásit do 25. února na: https://forms.gle/ZLLYeRkoVWjLGDBR8

5. Přihlašování vín

Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit tuzemská i zahraniční vína vyrobená ze sklizně 2019.
Vína budou zařazena do kategorií :
01. Bílá vína tichá odrůdová a známková a cuvée se zbytkovým cukrem do 12 g/l.
02. Bílá vína tichá odrůdová, známková a cuvée se zbytkovým cukrem nad 12 g/l.
03. Růžová vína tichá a klarety,odrůdová, známková a cuvée.
04. Červená vína tichá odrůdová a známková a cuvée.
podle jednotlivých odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize (SO). Z modrých odrůd se
mohou zúčastnit také vína růžová a bílá (klaret).
Zahraniční vína budou zařazeny do stejných kategorií jako tuzemská vína. Pokud se bude
jednat o vína, která nejsou obsažena v SO budou zařazena do kategorie ostatní.

ROZDĚLENÍ VÍN

V každé kategorii může být neomezený počet soutěžních vzorků, pokud však bude v přihlášené odrůdě méně než 5 vzorků, budou tato vína zařazena do kategorie ostatní.
Rozdělení na kategorie v jednotlivých odrůdách
Kategorie bílé víno do 12 g/l cukru
Kategorie bílé víno nad 12 g/l cukru
Kategorie růžové víno
Kategorie červené víno

OBJEM LÁHVE VZORKU

Jeden vzorek představuje
6 láhví o objemu 0,75 l
9 láhví o objemu 0,5 l nebo 0,375 l nebo 0,2 l

VSTUPENKY

Účastníci soutěže obdrží za každé 2 přihlášené vzorky 1 vstupenku na Společenský večer vinařů České republiky zdarma, maximálně však 5 vstupenek na 1 přihlášku a zároveň budou mít možnost dokoupit další vstupenky za sníženou cenu 40,- EUR bez DPH.

6. Termín přihlášení

Přihlašování vzorků do soutěže probíhá do 10. února 2020, kdy vinaři se samostatně přihlásí na www.elwis.cz. Vytištěnou přihlášku z ELWIS je potřeba dodat zároveň se vzorky.

7. Doručení vzorků

Vzorky musí být označeny i na kartonu etiketou vygenerovanou systémem ELWIS.
Soutěžní vzorky je nutno dodat na základě přihlášky v termínu:
13. a 17. února 2020 (vždy mezi 8 až 16 hodinou) na adresu Svatoplukova 84, Brno-Židenice
(bývalý areál Židenických kasáren).
Kontaktní osoba – Tomáš Čížek, tajemník soutěže, tel. 773 271 939
nebo poštou do 10. února 2020 na adresu MIKA CZ s.r.o., 683 51 Holubice.
K přihlášce musí být dodána kopie analytického rozboru všech vín, obsahující údaje
minimálně o skutečném a celkovém alkoholu, obsahu cukru (glukóza + fruktóza) a celkovém
obsahu kyselin.
K přihlášce musí být dodány také dokumenty prokazující původ vín; u zemských vín kopie
registrace vinice (u vlastních hroznů) nebo kopie nákupního (pořizovacího) dokladu
(evidenční lístek, dodací list atd.). U vín zatříděných jako „jakostní“, příp. „VOC“ kopie
rozhodnutí o zatřídění; lze nahradit také vyplněním evidenčního čísla jakosti u příslušného
vína.
Soutěžící je v případě ocenění (champion, vítěz odrůdy, zlatá a stříbrná medaile) povinen
dodat další balení 6 lahví 0,75 l (popř. 9 láhví x 0,5; 0,375; 0,2 l) oceněného vína. Za vzorek
obdrží VIP vstupenku na Společenský večer vinařů České republiky.

8. Přihlašovací poplatek

Na základě přihlášky bude zaslána faktura na reklamu a propagaci ve výši 25 EUR bez DPH za každý soutěžní vzorek. Pokud nebude faktura uhrazena do 29. února 2020, soutěžní vzorek ztrácí nárok na umístnění v soutěži a uvedení v katalogu. Vzhledem k Vaší účasti Vám nabízíme inzerci v katalogu soutěže. Velikost reklamní strany:
A5 za 40,-EUR
1/2 A5 za 20,-EUR
Katalog bude vyroben v nákladu 2 500 ks. Podklady k reklamě dodejte do 15. února 2020.

9. Vyloučení ze soutěže

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže, pokud nesplňuje podmínky Národního standardu soutěže vín. Jedná se o především o prokázání v posledních
dvou letech:
Nevyhovující geografický původ
Produkty neznámého původu
Nepovolené enologické postupy (přídavek vody, glycerolu, barviv, nadlimitní etanol)

10. Hodnocení soutěžních vín

Vína se hodnotí 100 bodovým systémem Mezinárodní unie enologů za použití elektronického systému Elwis. Výsledné hodnocení vzorku je dáno dle hodnocení 5 degustátorů, s eliminací
krajních hodnot.
Odborným garantem hodnocení je Ing. Jakub Šebesta.
Teplota v hodnotící místnosti bude mezi 21–23 °C a místnost bude chráněna proti vnějšímu rušení, zejména pachům, hluku atd. Vína jsou řazena dle odrůdy a poté podle zbytkového cukru vzestupně.
Vína jsou předkládána k hodnocení při teplotě: 9–11 °C bílá a růžová; 15-17 °C červená vína. Hodnocení vín je striktně anonymní, organizátor zajistí takový způsob servisu, aby vzorek nebylo možno identifikovat před senzorickým hodnocením. Každý z 5 degustátorů hodnotí samostatně a nezávisle. Má k dispozici degustační místo vybavené podle degustačních pravidel, zejména neperlivou vodou, degustačním soustem, ubrousky a nádobou na odlévání vína. Hodnocení vín je nezávislé, s důrazem na vysokou míru objektivity hodnocení. Hodnocení předsedy degustační jury se nezapočítá do celkového hodnocení vín. Komise hodnotí vína zpravidla dopoledne. Každý hodnotící den začíná rozpravou a kalibračním vzorkem. Celkový počet hodnocených vzorků v jedné komisi za jeden hodnotící den nepřesáhne 35. Degustace proběhne dne 24. a 25. února 2020 v Hotelu Continental Brno. Pokud by kdokoliv z Vašeho vinařství splňoval podmínku platné senzorické zkoušky dle normy ČSN ISO 8586-2 a má zájem hodnotit, prosím, ať se přihlásí do 14. února:
https://forms.gle/qWNHvXSRAwxpu26t6
Komise odborníků provede 2. března 2020 anonymní degustaci nejlépe hodnocených vín a vyberou šampiona VINUM JUVENALE 2019, vítěze bílých, růžových a červených vín.

11. Ocenění, diplomy, medaile, označování vín

Při Společenském večeru vinařů České republiky dne 12. března 2020 budou předány ceny a diplomy. Reklamní pečetě budou vítězným soutěžním vzorkům dodány po předložení
dokladu o zatřídění vín. V soutěži bude ohodnoceno max. 30 % vín z každé odrůdy. Při účasti méně jak 5 soutěžních vzorku od odrůdy nebude udělována zlatá medaile, ale pouze vítěz kategorie.

Na základě hodnocení komisí budou udělena následující ocenění:
Champion VINUM JUVENALE 2018 – Cena Ministra zemědělství České republiky
Vítězové jednotlivých kategorií
Zlaté medaile jednotlivých kategorií – nad 86 bodů
Stříbrná medaile jednotlivých kategorií – nad 83 bodů
Nejlépe hodnocené růžové víno -Cena Vinařského fondu ČR
Nejlépe hodnocené červené víno – Cena Svazu vinařů ČR
Nejlépe hodnocené zahraniční víno- Cena primátora Statutárního města Brna
Nejlepší kolekce vín – Cena hejtmana JMK – (všechny vzorky výrobce s min. 5 vzorky)
Nejlepší zahraniční kolekce vín – Cena OREA HOTELS s.r.o. Praha
Národní vítěz (cena a čestný diplom pro nejlépe hodnocené víno dle země původu)

MOŽNOST OZNAČOVÁNÍ LÁHVÍ

Na základě vydání diplomu, osvědčujícího získání příslušného ocenění či medaile, má výrobce právo označovat láhve příslušné výrobní šarže samolepicími známkami s uvedením ocenění a
označení soutěže:
Champion
Vítěz kategorie
Zlatá medaile
Stříbrná medaile
Tyto samolepicí známky si může přihlašovatel zakoupit od organizátora v maximálním počtu odpovídajícím velikosti příslušné šarže uvedené na přihlášce. Jakékoliv jiné označování láhví, než pečetěmi vydanými organizátorem soutěže, je zakázáno. Dále může přihlašovatel použít grafickou podobu dané medaile ve svých propagačních materiálech, cenících, katalozích, na webových stránkách atd. Toto užití podléhá schválení organizátora.

Ing. Miroslav Karbula, ředitel soutěže
Tomáš Čížek, tajemník soutěže

Najčítanejšie články »