ZÍSKAJTE 5% ZĽAVU NA PRVÝ NÁKUP!


Nechajte nám svoj email a okrem toho, že Vám už neuletí žiadna skvelá ponuka, pošleme Vám kód so zľavou na Vašu prvú objednávku.

(Vstupom na stránku potvrdzujete, že máte aspoň 18 rokov)
Košík ( 0 )

Reklamačný poriadok Vino.sk s.r.o.

1.          Úvodné ustanovenia

1.1       Spoločnosť Vino.sk, s.r.o. (ďalej len „obchodník “) týmto Reklamačným poriadkom v súlade s § 5 ods. 1 písm. f) až h) zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť. 

1.2       Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3       Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 5 ods. 1 písm. f) až h) Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej prevádzkarni Vino.sk, s.r.o. a zároveň je zverejnený na internetovej stránke obchodníka www.vino.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy, stáva sa tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi spotrebiteľom a obchodníkom. V prípade rozporu medzi Obchodnými podmienkami Vino.sk, s.r.o. a týmto Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

1.4       Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u obchodníka v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi obchodníkom a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u obchodníka, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim - podnikateľom.

1.5       Obchodnými podmienkami Vino.sk, s.r.o. sa rozumie dokument s názvom Obchodné podmienky, ktoré vydala spoločnosť Vino.sk, s.r.o. a s ktorého znením sa spotrebiteľ oboznámil alebo mal možnosť sa oboznámiť (napr. aj na stránke www.vino.sk).

2.          Zodpovednosť za vady predaného tovaru  

2.1       Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 613 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka),. 

2.2       Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady obchodník zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci s výnimkou vady, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.3       Pri použitých veciach obchodník zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do jedného roka od dodania (§ 619 ods. 1 a ods. 3 Občianskeho zákonníka).

2.4       Ak obchodník pri kúpe tovaru ponúka spotrebiteľovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na spotrebiteľovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto obchodník nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však obchodník o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne spotrebiteľa pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré obchodník, spotrebiteľa neupozornil, je spotrebiteľ oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je spotrebiteľ povinný vrátiť obchodníkovi všetko, čo podľa zmluvy dostal a tiež čo dostal z darovacej zmluvy ako závislej zmluvy od kúpnej zmluvy, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 a § 52a ods. 2 druhá veta Občianskeho zákonníka).

3.          Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

3.1       Spotrebiteľ môže vytknúť vadu predanej veci v prevádzkarni obchodníka u inej osoby, o ktorej obchodník oboznámil spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla alebo miesta podnikania obchodníka alebo na inej adrese, o ktorej obchodník oboznámil spotrebiteľa pri uzavretí zmluvy alebo po uzavretí zmluvy (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

3.2       Spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady vrátane práva odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť, kým si obchodník nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia doby podľa bodu 2.1. až 2.3. Reklamačného poriadku (záručnej doby). Právo odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť podľa predchádzajúcej vety má spotrebiteľ iba, ak sám spotrebiteľ nie je v čase vytknutia vady v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, pričom spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po splnení povinností obchodníkom. (§ 621 ods. 2 a 3 občianskeho zákonníka).

3.3       Spotrebiteľ má voči obchodníkovi  právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú obchodník zodpovedá, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu. Právo podľa predchádzajúcej vety si musí spotrebiteľ uplatniť u obchodníka najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

3.4       Obchodník poskytne spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom. Obchodník  v potvrdení o vytknutí vady uvedie primeranú lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi spotrebiteľovi. Ak spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu, v takom prípade sa na opakované vytknutie vady nevzťahuje postup podľa prvej vety tohto bodu (§ 622 ods. 4 Občianskeho zákonníka). 

3.5       Ak sa preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu podľa bodu 3.4 Reklamačného poriadku má spotrebiteľ právo si u obchodníka uplatniť právo na náhradu nákladov spojených so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

3.6       Písomným potvrdením o vytknutí vady je kópia reklamačného protokolu. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, obchodník je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy. 

3.7       V prípade, že sa spotrebiteľ informuje na spôsob vybavenia reklamácie, obchodník mu poskytne informácie o spôsobe a stave reklamácie. V súlade s prozákazníckym prístupom obchodníka vždy poskytne zákazníkovi potrebnú súčinnosť k tomu, aby jeho reklamácia bola vybavená k spokojnosti spotrebiteľa riadne a včas.

3.8       Obchodník vydá o vybavení reklamácie písomný doklad, ktorým je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. 

3.9       Spotrebiteľ má aj po uplatnení práv zo zodpovednosti za vady naďalej právo na náhradu škody, ktorá mu bola vadou spôsobená (§ 621 ods. 4 občianskeho zákonníka).

4.          Všeobecné podmienky reklamácie

4.1       Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady u obchodníka je spotrebiteľ povinný:

a)     predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u obchodníka,
b)     zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
c)     poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu povereným pracovníkom obchodníka a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom.

5.          Spôsob vybavenia reklamácie 

5.1       Spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil obchodníkovi značné ťažkosti(§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2       Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa 5.1. Reklamačného poriadku.

5.3       Obchodník opraví alebo vymení vec v primeranej lehote, najviac v lehote 30 dní, po tom, čo spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý spotrebiteľ vec požadoval. Náklady prevzatia veci na účely opravy alebo výmeny, rovnako tak náklady dodania opravenej veci alebo náhradnej veci znáša obchodník. Pri odstránení vady výmenou veci nemá obchodník právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.

5.4       Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec spotrebiteľovi rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu spotrebiteľ dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak spotrebiteľ neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, obchodník spotrebiteľa o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí spotrebiteľovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré obchodník účelne vynaložil na úschovu veci a nákladov, ktoré by obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj(§ 623 ods. 5 Občianskeho zákonníka). 

5.5       Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak 

a)     obchodník vec neopravil ani nevymenil,
b)     obchodník vec neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka, 
c)     obchodník odmietol odstrániť vadu, ak oprava ani výmena nie sú možné, alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti,
d)     vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
e)     vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo 
f)      obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bezspôsobenia závažných ťažkostí pre spotrebiteľa. 

5.6       Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.5, ak sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie obchodník.

5.7       Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, spotrebiteľ môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

5.8       Spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec obchodníkovi na náklady obchodníka. Obchodník po odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci obchodníkovi alebo po preukázaní, že spotrebiteľ zaslal vec obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Obchodník vráti kúpnu cenu spotrebiteľovi alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri zaplatení kúpnej ceny, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša obchodník. Obchodník nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

5.9       Ak sú s tovarom poskytované darčeky (vrátane tovaru dodaného v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie spotrebiteľovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý spotrebiteľ môže vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu), spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronického obsahu.

6.          Alternatívne riešenie sporu

6.1       V prípade, že medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak obchodník odpovie zamietavo informuje spotrebiteľa o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov. Ak obchodník na žiadosť spotrebiteľa podľa prvej vety tohto bodu odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

6.2       V prípade, že spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie obchodníkom alebo keď sa spotrebiteľ obrátil na obchodníka so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s obchodníkom je:

a)   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72

b)   alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).