VINCUR , 23. feb 2009

Vitis Aurea Modra 2009

Spolok VINCÚR ako organizátor výstavy VITIS AUREA sa uzniesol na nasledovnom štatúte.

ŠTATÚT VÝSTAVY VÍN VITIS AUREA MODRA 2009

Členovia spolku „VINCÚR – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre,“ so sídlom: Sládkovičova 44, 900 01 Modra, v zastúpení: Vincent Jakubec, predseda spolku a ostatní členovia spolku sa uzniesli na tomto štatúte výstavy vín „VITIS AUREA MODRA“ a na plnení nasledovných povinností:

1. ORGANIZÁTOR
„VINCÚR – Modranský spolok vinohradníkov a vinárov“ so sídlom: Sládkovičova 44, 900 01 Modra, v zastúpení: Vincent Jakubec, predseda spolku.

2. TERMÍN
06. marca 2009 – piatok – 9.00 hod.
ODBORNÁ DEGUSTÁCIA VÍN 9. ročník VITIS AUREA MODRA (hotel Modra) pod vedením Prof. Ing. Fedora Malíka. DrSc. 28. marca 2009 – sobota – 13.00 hod. VÝSTAVA VÍN VITIS AUREA MODRA
(verejná degustácia v Športovej hale na Komenského 1/A v Modre).

3. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
I. Vína biele tiché suché (zvyškový cukor do 4 g/l)
II. Vína biele tiché ostatné (zvyškový cukor nad 4g/l)
III. Vína červené tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)

4. DODANIE SÚŤAŽNÝCH VZORIEK
Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 6 fliaš (min. obsah 0,75 l). Prihlasovateľ na vlastné náklady zabezpečí dopravu 6 ks fliaš najneskôr do 28. februára 2009 na nasledovné adresy: 4.1 MsKS Ľ. Štúra v Modre – Sokolská 8, 900 01 Modra
kontaktná osoba: riaditeľ MsKS, tel.: 033 647 21 12, 0905 881 437,
pracovné dni pondelok až piatok – od 8,30 hod. do 15.30 hod. 4.2 Ing. Vladimír Sodoma – Baštová 3, alebo Horná 1, 900 01 Modra (oproti Hornej bráne), pracovné dni od 17.00 h do 20.00 hod. + sobota a nedeľa
tel.: 0918 406 534. 4.3 Zberné miesto pre ČR – Stálá vinařská expozice Dukelské nám. 23, 693 01 Hustopeče, Sedláček Radek, tel.: 519 413 792, e-mail: sbe@hustopece-city.cz Dodané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa. Každá vzorka musí by označená týmito údajmi: – odroda, názov vína – prívlastok – meno a adresa vystavovateľa – kategória – v prihláške musia byť vyplnené aj všetky uvedené položky VINCÚR – Modranský spolok vinohradníkov a vinárov, so sídlom: Sládkovičova 44, 900 01 Modra si vyhradzuje právo zakúpiť z najvyššie ocenených vín do 10 fliaš a to v cene: • ŠAMPIÓN – 10,- € • VEĽKÁ ZLATÁ – 10,- € • ZLATÁ – 7,- €

5. PRIHLASOVACÍ POPLATOK
Poplatok za 1 vzorku/6 ks fliaš je 15,- €. Poplatok je možno zaplatiť aj v hotovosti pri odovzdaní vzoriek alebo bankovým prevodom na účet organizátora: č. ú.: 2621061286/1100, Tatra banka, a. s., pobočka Modra. Doklad o prevode peňazí na účet organizátora treba preukázať pri dodaní vzoriek. V prípade, neuhradenia poplatku nebude vzorka hodnotená a uvedená v katalógu. Vystavovateľ má nárok na degustačný pohárik s logom a katalóg Výstava vín VITIS AUREA MODRA.

6. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE
a zásady hodnotenia vína Vína budú hodnotené 100-bodovým systémom U.I.E. Na priebeh hodnotenia bude dohliadať prezident súťaže: Prof. Ing. Fedor Malík DrSc. Členovia komisií budú hodnotiť vína anonymne za okrúhlym stolom. Odborná degustácia sa bude konať jeden deň. Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína. Vína budú predkladané anonymne v degustačnom pohári, do ktorého budú vzorky nalievané pod dohľadom bez určenia odrody a prívlastku. Predsedov a členov päťčlenných hodnotiacich komisií menuje predsedníctvo. Jednotliví členovia komisie budú pracovať samo-statne diskusným spôsobom
pri okrúhlom stole. Výslednou známkou hodnoteného vína bude číselný údaj, ktorý vzíde z vypočítaného priemeru troch vnútorných hodnôt po eliminácii hodnoty najvyššej a najnižšej. Najvyššie hodnotené víno v danej kategórii, z každej hodnotiacej komisie postúpi do finálového rozstrelu. U víťazných vín z rozstrelu bude stanovený laboratórne obsah cukru v g/l. Súťažné vína budú ohodnotené zlatou, striebornou a bronzovou medailou nasledovne: VEĽKÁ ZLATÁ MEDAILA 93,00 – 100,00 bodov ZLATÁ MEDAILA 88,00 – 92,99 bodov STRIEBORNÁ MEDAILA 85,00 – 87,99 bodov BRONZOVÁ MEDAILA 80,00 – 84,99 bodov Podľa pravidiel O.I.V. bude udelených maximálne 30% medailí z celkového počtu vystavovaných vín. Najvyššie ocenené vína z VA 2009 automaticky postupujú do NÁRODNÉHO SALÓNU VÍN SR 2009 a SIENE SLÁVY MALOKARPATSKÝCH VÍN 2009,
viz. jednotlivé štatúty menovaných súťaží.

7. SAMOLEPKY VITIS AUREA MODRA
Samolepky s označením šampión, zlatá a strieborná medaila sú ochrannou známkou súťaže VITIS AUREA MODRA. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom VITIS AUREA MODRA pre ocenené vína. Usporiadateľ na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky za vopred stanovenú cenu. Cenník bude uvedený v katalógu VA 2009. Svojvoľné označovanie vín s logom VITIS AUREA MODRA je považované za porušenie štatútu a zasahovanie do práv usporiadateľa. Vystavovateľ, ktorý nedodrží štatút výstavy, stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku VITIS AUREA MODRA. (Upozornenie: Samolepky VITIS AUREA MODRA je možné použiť iba na ocenené vína, ktoré boli zatriedené v zmysle ust. § 27 zákona č. 182 /2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.)

8. PONUKA INZERCIE V KATALÓGU VA 2009
Katalóg – formát A5, náklad 400 kusov, tlač CMYK
rozmery inzercie: A5 (148 x 210 mm + 5 mm spadávka)
cenník inzercie: 1/4 strany 66,- €
1/2 strany 100,- €
1/1 strana 165,- €

9. VÝSLEDKY VITIS AUREA MODRA Štatút a výsledky hodnotenia vín budú zverejnené na internetovej stránke organizátora: www.vincur.sk, na www.vinko.sk, www.vino.sk a na www.wineshop.sk.

10. CENY A DIPLOMY
Ceny a diplomy budú odovzdané 28. marca 2009
o 16.00 hod. v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre
na slávnostnom otvorení verejnej degustácie vín.

11. OCENENIA VITIS AUREA MODRA
Po ukončení súťaže budú udeľované nasledovné ocenenia: 11.1 Šampión – najvyššie ohodnotené víno v každej kategórii.
Podmienkou je 20 hodnotených vzoriek v kategórii. 11.2 Cena prezidenta Slovenskej republiky Doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, Csc.
najúspešnejšia kolekcia vín modranského vystavovateľa*1 11.3 Cena primátora Mesta Modra Ing. Petra Majtána
najvyššie ohodnotené víno odrody Veltlínske zelené 11.4 Cena firmy ZAMMA – SUDY SLOVAKIA, s.r.o., Pezinok
najvyššie ohodnotené víno súťaže ročníka 2008 11.5 Cena riaditeľa SVOŠ Modra
najvyššie ohodnotené víno modranského vystavovateľa 11.6 Cena Malokarpatskej vínnej cesty
najlepšia kolekcia vín z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti *2 11.7 Cena Malokarpatskej komunitnej nadácie Revia Pezinok
najúspešnejší slovenský vystavovateľ súťaže 11.8 Cena Malokarpatskej informačnej kancelárie
najúspešnejší zahraničný vystavovateľ súťaže Diplom obdrží šampión a všetky zlaté a strieborné medaily, ktoré nepresiahnu limit 30 % zo zúčastnených vzoriek. Bronzové diplomy nebudú udeľované.

12. SPRIEVODNÉ PODUJATIA
Súčasťou verejnej ochutnávky VITIS AUREA MODRA 2009, dňa 28. marca 2009, bude aj dražba vín (tých, ktoré získali titul šampióna súťaže alebo zlatú medailu) s nasledovnými podmienkami účasti: – zakúpenie tabuľky s číslom, cena 2,- € – pridávanie ceny minimálne o 4,- € – po vydražení vína dražiteľ zaplatí sumu do pokladne spolku Vincúr

13. PREDSEDNÍCTVO 9. ROČNÍKA VITIS AUREA MODRA
Prof. Ing. Fedor Malík DrSc., Ing. Vladimír Sodoma, Ing. Miroslav Dudo, Vincent Jakubec, Juraj Štiglic, Artúr Soldán. V Modre, dňa 22. 01. 2009 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. *1 najúspešnejšia kolekcia vín modranského vystavovateľa
a) musí dodať do súťaže minimálne štyri vzorky,
b) v prípade rovnakého medailového ohodnotenia rozhoduje počet udelených bodov *2 kolekcia vín – minimálne 5 vzoriek od jedného vystavovateľa, víno musí byť vyrobené z hrozna z Malokarpatskej oblastiŠtatút a prihláška na stiahnutie tu!

Najčítanejšie články »